மூன்றாம் மாடியிலிருந்து முழு நிர்வாணமாக விழுந்து உயிரிழந்தவர் 20000 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட 16 வயதான பாடசாலை மாணவி!

77

மூன்றாம் மாடியிலிருந்து முழு நிர்வாணமாக விழுந்து உயிரிழந்தவர் 20000 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட 16 வயதான பாடசாலை மாணவி!