செயற்கை நுண்ணறிவின் ஞானத்தந்தை கூகுளிலிருந்து இராஜினாமா: இதன் ஆபத்து குறித்து எச்சரிக்கை!

செயற்கை நுண்ணறிவின் ஞானத்தந்தை கூகுளிலிருந்து இராஜினாமா: இதன் ஆபத்து குறித்து எச்சரிக்கை!