தமிழர்கள் என்ற ஒரு இனத்தவ அடையாளத்தைப் பேணிய குற்றத்துக்காக அவர்கள் கொடுத்த விலை மிகப் பெரியது!

- மலையகம் 200 - M.நித்தியானந்தன் -

தமிழர்கள் என்ற ஒரு இனத்தவ அடையாளத்தைப் பேணிய குற்றத்துக்காக அவர்கள் கொடுத்த விலை மிகப் பெரியது!