மெய்வெளியின் புத்தாண்டு நடனம்

மெய்வெளியின் புத்தாண்டு நடனம்

நர்த்தகி – செல்வி அருவி ஜெயகாந்தன்

நடன வடிவமைப்பு – ஸ்ரீமதி பிரசாந்தி உதயபாபு