ஊர் கூடித் தேர் இழுக்கும் ஓர் ஊடகத் தளம் மெய்வெளி!

ஊர் கூடித் தேர் இழுக்கும் ஓர் ஊடகத் தளம் மெய்வெளி!

– மெய்வெளி இயக்குனர் சாம் பிரதீபன் –