அவர் எனக்கு அண்ணாவாக இருக்கும் அதே வேளையில் எனது பிள்ளை போலவும் இருப்பார்!

அவர் எனக்கு அண்ணாவாக இருக்கும் அதே வேளையில் எனது பிள்ளை போலவும் இருப்பார்!