புதுக்குடியிருப்பு உடையார் கட்டுப்பகுதியில் விடுதலைப்புலிகள் தகட்டுடன் மனித எச்சங்கள் மீட்பு!