புகலிடக்கோரிக்கையாளர்களை வெளியேற்ற உள்துறைச் செயலர் சுவெல்லாவின் வெள்ளைப் பட்டியல்!