சர்வ மத ஒன்றிப்பே சமாதானத்தின் முதற்படி – கரித்தாஸ் வன்னி கியூடெக்