கல்லறைத் தோட்டத்தில் கால்கள் வைக்கையில் – இசைப் பறவை கரோலின்

கல்லறைத் தோட்டத்தில் கால்கள் வைக்கையில் – இசைப் பறவை கரோலின்