உலகின் மிகப் பழமையான நாடுகள் பட்டியல்- 7ஆம் இடத்தில் இந்தியா

உலக மக்கள்தொகை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட உலகின் பழமையான நாடுகள் பட்டியலில் ஈரான் முதல் இடத்தையும், இந்தியா 7ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.

கி.மு 3 ஆயிரத்து 200இல் ஈரானில் முதல் அரசு உருவானதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள எகிப்த்தில் கி.மு 3 ஆயிரத்து 100இலும், ஆறாம் இடத்தில் உள்ள சீனாவில் கி.மு 2 ஆயிரத்து 70இலும் அரசுகள் உருவாகின. இந்தியாவில் கி.மு 2 ஆயிரத்தில் முதன் முதலாக ஒரு அரசு உருவானதாக கூறப்படுகிறது.